Podmienky polovačky

 • Záujemcovia o lov zveri vo Zvernici Vinodol zašlú objednávku na kontaktné údaje uvedené na našej stránke najlepšie na e-mail.
 • Následne vám bude vypracovaná predbežná ponuka a dohodnutý termín na, ktorý sa poľovný hosť prihlási vo Zvernici. Pri príchode na poľovačku treba predložiť poľovnému hospodárovi poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poľovný hospodár vydá hosťovi povolenku na poľovačku a určí poľovníckeho sprievodcu.
 • Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky hospodár vyhotoví zápis o love, ktor. slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu o love sa vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie.
 • Vyvarenie a vybielenie trofeje je uvedené v cenníku poplatkového odstrelu.
 • Dohodnutú zálohovú platbu uhradí poľovnícky hosť vopred na účet spoločnosti do 7 dní od potvrdenia objednávky najneskôr však 5 dní pred termínom poľovačky.
 • Pri ulovení, alebo postrelení zveri, ktorej lov nebol povolený prievodcom, bude účtovaná prirážka 100 € k cenníkovej cene odstrelových poplatkov.
 • Za postrelenie zveri sa účtuje poplatok vo výške 80 % podľa cenníka odstrelových poplatkov.V prípade dohľadania postrelenej zveri, po odchode hosťa, bude trofej ohodnotená a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude trofej vydaná lovcovi.
 • Poľovnému hosťovi sa účtuje denný organizačný poplatok vo výške 30€ za každý začatý deň individuálnej poľovačky . V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod pripadne doprava autom vo zverníku.
 • Trofej bude vydaná hosťovi až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie.
 • Hosť je povinný na požiadanie predložiť trofej na chovateľskú prehliadku (platí len pre poľovníkov zo slovenska).
 • Do začiatku poľovníckej akcie má právo užívateľ poľovníckeho revíru ustanovenia uvedené v cenníku upraviť resp. doplniť
 • Potvrdená, záväzne objednaná poľovačka môže byť stornovaná najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom poľovačky. V prípade odrieknutia v kratšom termíne sa bude účtovať storno poplatok podľa cenníka .